GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Taraflar

Bir tarafta merkezi Kılıç Reis Mahallesi İnönü Caddesi No:194 Kat:2 Daire:5 Yonca Apartmanı Üçyol Konak/İzmir adresi olan " SHA YAZILIM (Sultan Hamit AKYILDIZ)" (UYAP KATİBİM) ile diğer tarafta merkezi ‘’ Kullanıcı Adresi’’ olan Kullanıcı (KULLANICI) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

UYAP KATİBİM’in (tarihli sözleşmesi) kapsamında KULLANICI'ya verdiği hizmetler ile ilgili olarak, kendisine KULLANICI tarafından verilen, açıklanan tüm bilgi ve belgenin KULLANICI'nın yazılı onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını, amacı dışında kullanılmamasını ve korunmasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

Madde 3 - Gizli Bilginin Tanımı

KULLANICI tarafından UYAP KATİBİM’e açıklanan/açıklanacak her türlü bilgi ve belge, bilgisayar verileri, veri tabanları ve dokümanları, uygulama logoları, uygulama kodları, tüm sistem ve sunucu bilgileri, altyapı bilgileri, sunuculara ait bilgiler, kullanıcı PC’lerine ait bilgiler ve şifreleme teknikleri, sözleşmeler, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar, ortaklar, mali bilgiler, ürün ve servislere ait veriler, personel bilgileri, müşteri listeleri, potansiyel ve/veya gerçek müşterilerin kimlik, adres, telefon, elektronik posta, tüm banka, T.C. kimlik numarası ve diğer şahsi bilgileri, telefon görüşme kayıtları, kayıtlara dair her türlü bilgiler, her türlü doküman, bilgi ve belgeler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile başta her türlü şifahi, yazılı, grafiksel ve bilgisayarda okunabilir her türlü bilgileri, fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri, yazılı veya sözlü verilen tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri, müşteri bilgileri sır (gizli bilgi) olarak kabul edilir

Madde 4 - Gizli Bilginin Korunması

UYAP KATİBİM gizli bilgiyi;
a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
b) İşbu bilgiyi herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi,
c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt eder.

UYAP KATİBİM gizli bilgi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olursa, KULLANICI’yı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve KULLANICI’nın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. KULLANICI, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları UYAP KATİBİM’e ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini UYAP KATİBİM’ten talep etme hakkına sahiptir.

Madde 5 - Yükümlülükler

5.1. KULLANICI’nın tüm bilgileri UYAP KATİBİM tarafından gizli tutulur. UYAP KATİBİM çalışanlarının, alt çalışanlarının ve UYAP KATİBİM’e bağlı çalışan diğer kişilerin de KULLANICI’nın müşteri ve ticari bilgileri dahil tüm bilgilerini gizli tutacağını teyit eder. UYAP KATİBİM, KULLANICI’nın müşteri ve ticari bilgileri dahil tüm bilgilerini sadece anlaşmada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir.

5.2. UYAP KATİBİM İşbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, bilgiyi bilmesi gerekmeyen çalışan, yönetici, yetkili, temsilci ve personeline, açıklamamayı, teslim etmemeyi, ifşa etmemeyi, devretmemeyi, paylaşmamayı herhangi bir şekilde ibraz etmemeyi, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde KULLANICI'nın izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3. UYAP KATİBİM, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. UYAP KATİBİM, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde KULLANICI'ya karşı doğrudan sorumludur.

5.4. UYAP KATİBİM tarafından KULLANICI 'ya temin edilmiş UYAP KATİBİM programı kapsamında belge ve bilginin, KULLANICI firmasının rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin KULLANICI firması tarafından öğrenilmesi halinde, UYAP KATİBİM bundan dolayı sorumlu olacaktır. UYAP KATİBİM Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

5.5. UYAP KATİBİM, İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile KULLANICI’nın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

5.6. UYAP KATİBİM, Gizli Bilgiler’i mümkün olan en gizli şekilde muhafaza etmeyi kabul ve beyan eder. Hizmet vereceği yazılımda her türlü güvenlik tedbirini aldığını kabul beyan ve taahhüt eder. UYAP KATİBİM, Gizli Bilgiler’i korumak için her türlü makul önlemi alacaktır. Bu önlemler, KULLANICI’nın Gizli Bilgiler’i korumak için aldığı önlemlerden daha az olmayacaktır.

5.7. UYAP KATİBİM, bilgilerin çoğaltılmaması, kopyalanmaması, yayınlanmaması, üçüncü kişilerin eline geçmemesi ve genel olarak güvenliğinin tam olarak sağlanmasıyla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.8. UYAP KATİBİM, yürürlükteki kanunlara ve/veya mahkeme kararları gereği veya yasal olarak bilgi istemeye yetkili kuruluşların yazılı talebi halinde, herhangi bir gizlilik kararı olmaması ve/veya yürürlükteki yasalar kapsamında mümkün olması koşulu ile, derhal 24 saat içinde KULLANICI’yı haberdar edilecektir. Yasal mevzuat kapsamında mümkün olmakla birlikte haber verilmemesi işbu Sözleşmenin ihlali niteliğindedir. UYAP KATİBİM işbu madde uyarınca bilgi vermek zorunda olduğu makama gereği kadar bilgi verebilir.

5.9. UYAP KATİBİM, olarak adlandırılan program KULLANCI ve KULLANICILARIN MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ, SHA yazılım şirket bünyesinde muhafaza etmemekte olup KULLANICI’ nın sadece Kullanıcı Adı , Kullanıcı Şifresi , Avukat Tckno Bilgisi, E-mail Adresi, Ofis Ünvanı, Ofis Adresi, Yetkili Cep Telefonu Bilgisinden ibaret olan bilgiler SHA yazılım şirket bünyesinde programın kullanılabilmesi için gerekli olmasından bahisle muhafaza altına alınmaktadır.

KULLANICI’ nın, programı kullanarak yapmış olduğu UYAP sorgu sonuçlarına ilişkin bilgi ve veriler parogramın girişinin yapıldığı KULLANICI bilgisayarında UyapKatibim dosya yolunda SorguSonuclari access dosyasında şifreli bir şekilde ve sadece uygulamanın kullanıldığı bilgisayarda saklanmakta olup bu veri ve bilgiler SHA Yazılım bünyesinde muhafaza altına alınmamaktadır. KULLANICI’ nın programa giriş yapılan bilgisayarında saklanmakta olan veriler ile ilgili gizlilik ihlali söz konusu olduğunda SHA Yazılım şirketinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar bu hususların bilgileri dahilinde olduğunu ve KULLANICI bilgisayarlarındaki veri gizliliği ve güvenliğinin sorumluluğunun KULLANICI’ ya ait olduğunu kabul ederler.

Madde 6 - Gizli Bilginin İadesi

Tüm bilgiler ve kopyaları taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde ve KULLANICININ yazılı ihtarı üzerine 3 (üç) gün içinde KULLANICI’ya iade edilir. İade edilebilme imkanı olmayan GİZLİ BİLGİLER ve kopyaları ise, KULLANICI’ya bilgi vermek ve yetkilisi huzurunda olmak suretiyle derhal imha edilecektir.

Madde 7 - İfşaya İzin Verilmesi

UYAP KATİBİM, bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla karşı tarafı referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz

Madde 8 - Süre

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, KULLANICI'nın, firması ile UYAP KATİBİM başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir. Ve yine yazılı mutabakat ile feshedilmediği taktirde yürürlükte kalacaktır.

Madde 9 - Cezai Şart

UYAP KATİBİM işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve/veya Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranışlardan dolayı KULLANICI’nın uğrayacağı her türlü maddi, manevi, müspet, menfi zarar, ziyan ve kaybını KULLANICI’nın ilk talebinde derhal tazmin edecektir.

Madde 10 - Tebligat

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

Madde 11 - Uyuşmazlık

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.